Behoefteonderzoek gemeente Hoorn

Geriant heeft in opdracht van de gemeente Hoorn een behoefteonderzoek uitgevoerd onder mensen met dementie en hun mantelzorgers in de gemeente Hoorn. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode vanaf 15 februari tot 1 juni 2017. Voor het uitvoeren van het onderzoek is eerst een vragenlijst ontwikkeld om behoeften te achterhalen. Vervolgens is een verkennend onderzoek uitgevoerd om een indruk te krijgen van welke behoeften onder mensen met dementie en mantelzorgers in de gemeente Hoorn spelen.

Samenvattend kan gezegd worden dat mensen met dementie en hun mantelzorgers over het algemeen zeer tevreden zijn over wat er momenteel aan voorzieningen beschikbaar is. De gemeente Hoorn is op de goede weg, maar aan een aantal voorzieningen kan nog meer aandacht worden besteed en efficiënter mee worden omgegaan. Gebleken is dat 1.Hoorn een bekend begrip is onder de doelgroep en dat de gemeente via dit platform meer kan bereiken op het gebied van informatievoorziening en ‘casefinding’ (via keukentafelgesprek). Daarnaast is voornamelijk behoefte aan initiatieven op het gebied van maatschappelijke participatie van personen met dementie en mantelzorgwaardering- en ondersteuning.

Op basis van de bevindingen geeft Geriant de volgende aanbevelingen aan de gemeente Hoorn:

  • Communicatie: Mensen die niet bekend zijn met internet en mail zijn aanzienlijk minder op de hoogte van voorzieningen dan mensen die hier wel in thuis zijn. Meer aandacht kan geschonken worden aan een directere weg van informatievoorziening. Via de brievenbus (voor mensen zonder internet) of bijvoorbeeld via een mailinglijst met updates (voor mensen met internet).
  • Voorzieningen: Meer duidelijkheid creëren over wat wel en wat niet bij de gemeente aangevraagd kan worden en wat wel en niet vergoed wordt. Een bekend platform onder mensen met dementie en mantelzorgers is 1.Hoorn wat een efficiënte vorm van informatieverspreiding is en wat goed bezocht wordt.
  • Mantelzorgbelasting: De behoeften aan lotgenotencontact worden momenteel al goed ingevuld door het maandelijkse Alzheimer café. Echter, mantelzorgers zouden graag méér contact willen en de manier waarop varieert. Sommigen willen vaak bijeenkomen in groepen terwijl anderen meer behoefte hebben aan één op één contact. Hier kan meer op worden ingespeeld.
  • Begrip in omgeving: In de gemeente Hoorn wordt veel begrip in de directe omgeving en in openbare plekken ervaren. Op dit gebied zijn geen extra behoeften aan het licht gekomen. Open zijn over de situatie en gebruik maken van een buurtpreventie WhatsApp groep zouden de mate van begrip en veiligheid in de directe omgeving kunnen verhogen. Tevens wordt ervaren dat trainingen aan werknemers in onder andere supermarkten bijdragen aan meer begrip, waardoor gevoel van veiligheid wordt vergroot.
  • Woonhuistechnologie: De term woonhuistechnologie is onder veel mensen met dementie en mantelzorgers een onbekend begrip. Het ontwikkelen van een ‘hulpkoffer’ met daarin technische hulpmiddelen die geschikt zouden zijn voor mensen met dementie zou een mogelijkheid zijn om mensen tijdens een keukentafelgesprek hiermee kennis te laten maken.
  • Advies mensen met dementie en mantelzorgers: Vanuit mensen met dementie en mantelzorgers werd aangegeven dat voornamelijk energie moet worden gestoken in het betrekken van de persoon met dementie in de maatschappij en in mantelzorgwaardering. Contact met de samenleving en mantelzorgontlasting is gewenst, maar vereist wel maatwerk.

 

Terug naar nieuws overzicht